Wersja z dnia 26.11.2020

Postanowienia ogólne

1.      Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego na stronie internetowej https://sprawdzam.tech/ (dalej: „Sprawdzam.Tech”, „Portal internetowy”, „Portal”) na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

2.      Portal wraz z jego całą zawartością (artykuły, grafiki, mechanika, oprawa itd.) jest własnością zespołu Sprawdzam.Tech, zwanego dalej Administratorem.

3.      Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Portalu. Korzystając z Portalu, Użytkownik, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu Portalu.

4.      Wykorzystywanie lub kopiowanie (w celach komercyjnych) jakichkolwiek treści znajdujących się na Portalu wymagają pisemnej zgody Administratora.

Definicje

5.      Administrator–  zespół Portalu internetowego Sprawdzam Tech;

6.      Usługi – wyszczególnione w punkcie 4 Regulaminu.

7.      Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem https://sprawdzam.tech/ należący do Administratora.

8.      Użytkownik – każda osoba, która korzystająca z Portalu.

9.      Newsletter – usługa dystrybucji treści informacyjnych świadczona przez Administratora Portalu za pośrednictwem poczty e-mail.

10.   Sytuacja Nadzwyczajna – uznaje się za nią wystąpienie sytuacji bądź okoliczności na którą żadna ze stron nie ma wpływu, ingerującą w możność działania zgodnie z oczekiwanymi normami np. stan wyjątkowy, wojna, ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez właściwe organy państwowe, awaria sieci elektrycznej, odgórne ograniczenia prowadzenia działalności narzucone przez organy państwowe itp.

11.   Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami).

12.   Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami).

13.   Prawo autorskie – Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późniejszymi zmianami).

Warunki świadczenia usług przez Portal

14.   Administrator nie jest odpowiedzialnych za działania oraz treści umieszczane przez korzystających z Portalu, niezgodnie z Regulaminem.

15.   Zabronione jest naruszanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej, opisanych w niniejszym Regulaminie.

16.   Korzystanie z Portalu musi być zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem.

17.   W celu poprawnego działania niektórych funkcji Portalu może być wymagane zainstalowanie dodatkowych wtyczek np. java lub posiadania konta w usługach zewnętrznych np. Facebook.

Polityka prywatności – Cookies

18.   Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO – GDPR), niezbędnym jest otrzymanie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Więcej informacji na temat polityki cookies znajdziesz na stronie Portalu – Polityka plików cookies (EU) – sprawdzam.tech.

Polityka prywatności

19.   Portal nie jest miejscem ogłoszeń:

a. Matrymonialnych,

b. Treści pornograficznych oraz erotycznych,

c. Treści nawołujących do nienawiści,

d. Napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji oraz leków,

e. Treści naruszających prawa autorskie,

f.  Treści sprzecznych z prawem,

20.   Wulgaryzmy oraz treści obraźliwe lub wpływające negatywnie na interesy Administratora Portalu będą niezwłocznie usuwane z Portalu. Dotyczy to również loginów lub pseudonimów.

21.   Administrator nie bierze odpowiedzialności związanych z zamieszczaniem przez użytkowników treści, które mogą prowadzić do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów. Niemniej jednak Administrator dołoży wszelkich starań by takie działania minimalizować.

22.   W razie niezastosowania się do podpunktów niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo usunąć treści lub zablokować konto użytkownika.

23.   Rejestrując się na Portalu, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji. Treści przesyłane mogą być związane z: newsletterem Portalu, ofert handlowych, promocji, reklam podmiotów współpracujących ze Sprawdzam.Tech. Wyrażenie zgody może być cofnięta w dowolnym czasie poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną.

24.   Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z zapisami polskiego prawa.

25.   Poprzez udostępnienie swoich danych osobowych Administratorowi Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora Portalu, zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie danych osobowych oraz celów wewnętrznych.

26.   Administrator nie odpowiada za naruszenia wynikające ze świadomych naruszeń danych osobowych przez Użytkownika, poprzez podanie nieprawdziwych informacji (np. wprowadzających w błąd, bądź podszywanie się pod inną osobę lub podmiot).

27.   Użytkownik, przekazując dane Administratorowi, automatycznie potwierdza ich prawdziwości i prawo do dysponowania nimi (nie naruszając praw osób trzecich), oraz wystarczającą zdolność do czynności prawnych pozwalającą do zawarcia odpowiedniej umowy.

28.   Użytkownik, przekazując dane Administratorowi, potwierdza, że Administrator może nimi zarządzać w sposób zdefiniowany w polityce prywatności bądź polityce cookies.

29.   Pozostałe zapisy polityki prywatności znajdują się na stronie Portalu Polityka prywatności – sprawdzam.tech

Prawa autorskie, treści, zasoby

30.   Wszelkie treści, grafiki, wzory oraz znaki dostępne na Portalu są chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej. Należą do Administratora lub innych uprawionych podmiotów trzecich. Wszelkie treści znajdujące się na Portalu powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

31.   Wszystkie zasoby Portalu (treści, funkcjonalności, mechaniki itp.) posiadają charakter informacyjny oraz są przygotowywane i przedstawiane zgodnie z najlepszą wiedzą zespołu Sprawdzam.Tech.

32.   Treści udostępniane na Portalu nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa komercyjnymi oświadczeniami woli. Jakiekolwiek wyłączenia z w/w mogą być indywidualnie zamieszczane bezpośrednio w treści lub stopkach Portalu.

33.   Do Administratora Portalu należą autorskie prawa majątkowe związane ze wszystkimi treściami udostępnianymi przez Administratora na Portalu. Z autorskich praw majątkowych wyłączone są jakiekolwiek treści udostępniane przez Użytkowników w obszarze udostępnionych funkcjonalności na Portalu (np. komentarze). Aczkolwiek treści zamieszczone przez Użytkownika powinny być zgodne z niniejszym Regulaminem – nie mogą naruszać interesów oraz dóbr osobistych Administratora, jak również integralności Portalu.

34.   Treści publikowane przez Użytkownika w ramach komentarzy, nie mogą naruszać praw autorskich lub praw własności intelektualnej. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich lub praw własności intelektualnej będących następstwem udostępnienia przez Użytkownika treści.

35.   Publikowanie treści w Portalu jest ich zamieszczeniem na ogólnodostępnej stronie Internetowej. Prawa autorskie treści zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu (np. w formie komentarza), pozostają własnością Użytkownika.

Usługi i umowy

36.   Portal może zawierać oferty handlowe, którymi Administrator jest związany na podstawie odrębnych umów.

37.   Administrator na mocy porozumienia z innymi podmiotami, może udostępniać na stronie reklamy oraz oferty tych podmiotów, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług reklamowych. Administrator nie jest związany wynikającymi stąd ofertami oraz nie bierze odpowiedzialności za nieadekwatne wykonanie usług przez te podmioty.

38.   Administrator rości sobie prawo do zawieszenia wykonania umowy związanej z usługami reklamowymi, w przypadku gdy ich treści naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu (tj. naruszającymi prawo, dobre obyczaje, bądź będące w sprzeczności z przepisami prawa). Zawieszenie usługi wiąże się z powiadomieniem podmiotu oraz wnioskiem o złożenie wyjaśnień w terminie do 72h od zgłoszenia. W przypadku braku informacji zwrotnej i odpowiedniego wyjaśnienia bądź sprostowania, Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług reklamowych. W przypadku otrzymania stosownych sprostowań, okres umowy związanej z usługą zostanie przedłużony o czas zawieszenia.

39.   Administrator rości sobie prawo do odmówienia zawarcia umowy z osobami bądź podmiotami w przypadku gdy istnieją potwierdzone przesłanki, że celem usługi jest popełnienie czynu zabronionego przepisami prawa (tj. przestępstwa, wykroczenia itp.). Jednakowoż, Administrator nie ma obowiązku sprawdzenia wszystkich źródeł bądź danych od Użytkowników bądź podmiotów. Zastosowanie ma tu niniejszy Regulamin a dokładnie punkt 25.

40.   Usługi świadczone przez Administratora na rzecz konsumentów (jeśli takowe są) odbywają się zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej z zachowaniem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem następujących punktów:

a. W przypadku gdy Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innej pisemnej formy, automatycznie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przestawionymi warunkami świadczenia usług (włączając cenę, sposób i termin zapłaty). Od momentu przesłania oświadczenia, Użytkownik będący podmiotem gospodarczym ma 48h na odstąpienie od umowy, a Użytkownik będący konsumentem, ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyłączeniem tych terminów może być specjalny charakter usługi doprecyzowany w umowie, z którego wynika, że wymagane jest by Administrator podjął się niezwłocznego wykonania zlecenia, które spowoduje wywiązanie się z umowy bądź rozpoczęcie umowy przed upłynięciem terminu odstąpienia, przez to uniemożliwi utrzymanie terminu odstąpienia od umowy.

b. W przypadku gdy umowa o świadczenie usługi nie precyzuje terminów jej wykonania, Administrator podejmie się wykonania usługi do 48h. W przypadku odpłatnych dostępów do funkcjonalności Portalu, usługa zostanie wykonana po otrzymaniu ustalonego w umowie wynagrodzenia.

41.   Do usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika zastosowanie mają odpowiednio, Kodeks Cywilny na zasadach ogólnych dla podmiotów gospodarczych, lub ustawa o sprzedaży konsumenckiej dla Użytkownika będącego konsumentem.

42.   Za wszelkie nieścisłości związane z danymi kontaktowymi  (np. błędny adres e-mail, błędne NIP itp.) i problemy techniczne po stronie Użytkownika (np. nieaktywna lub niedziałająca skrzynka elektroniczna itp.) Administrator nie bierze odpowiedzialności. Doręczenie informacji uznaje się za skuteczne w momencie wysłania lub nadania wiadomości przez Administratora. Jedynym wykluczeniem odpowiedzialności po stronie Użytkownika są problemy wynikające z przesłania informacji leżące po stronie Administratora.

43.   Administrator nie bierze również odpowiedzialności, w przypadku gdy Użytkownik nie jest uprawniony do podejmowania decyzji co do zawierania umów, bądź nie jest uprawniony do korzystania z adresu e-mail podanego przy zawarciu umowy. Nieuprawniony dostęp do skrzynki elektronicznej Użytkownika, jak również nadużycia związane z wysyłaniem z tej skrzynki wiadomości, nie jest traktowane jako Sytuacja Nadzwyczajna.

44.   W przypadku zaistnienia Sytuacji Nadzwyczajnej (patrz definicja) ograniczenia odpowiedzialności stron określonych umową, w tym terminy odstąpienia od umowy, wykonanie usługi itp., nie mają zastosowania.

Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu

45.   Użytkownik może uzyskać status zarejestrowanego Użytkownika poprzez zarejestrowania się na Portalu bądź użycie swojego profilu z innych (zintegrowanych z Portalem) mediów społecznościowych do korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu np. komentarze.

46.   Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania niektórych funkcjonalności portalu tylko Zarejestrowanym Użytkownikom.

47.   Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu, do części lub całości Portalu, dla Użytkowników nieustannie łamiących niniejszy Regulamin, z uwzględnieniem możliwości usunięcia konta Użytkownika. W przypadku rażących naruszeń, inne prawne regulacje mogą być zastosowane.

48.   Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych Użytkowników w sytuacji, gdy nieaktywność występowała przez więcej niż 12 miesięcy.

Postanowienia końcowe

49.   Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowanie niniejszego regulaminu.

50.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Prawa autorskiego.

 

51.   Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku, w miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.